28 September 2014

ACTIV ism

​ACTIV ism to zapoczątkowane w zeszłym roku pasmo filmów odnoszących się do aktywizmu w sposób krytyczny. W tym roku skupimy się na prawach osób LGBTQ, faszyzmie i street arcie.
ACTIV ism is a series inaugurated last year, showcasing films which take a critical look on activism. This year we tackle LGBTQ rights, fascism and street art.

Brixton fairies : Taha Hassan : UK : 2012 : 33 min.

Film jest serią wywiadów z członkiniami i członkami South London Gay Liberetion Front członkowie odnoszą się również do teraźniejszości, czyli osiągnięć i wyzwań ruchu, który stał się reformistyczny i odszedł zarówno od metody okupacji jak i akcji bezpośrednich.
The film is a series of interviews with members of South London Gay Liberation Front. Members also take a look at the present, evaluating accomplishments and challenges of the movement which became reformist and abandoned methods of occupation as well as direct action.

Vilgilante Vigilante : Max Good : USA : 2012 : 87 min.

Film ukazuje wojnę dziejąca się na naszych oczach i na naszych ulicach. Walkę o prawo do ekspresji.
The film portrays the war that's fought before our eyes and on our streets. The battle for the freedom of expression.

Ojos que no ven : Luis Moles : Spain : 2012 : 55 min.

Film prezentuje historię faszystowskiej przemocy w Hiszpanii od upadku dyktatury Franco do dzisiaj. Problem niestety wciąż aktualny, szczególnie w Polsce.
The film presents the history of fascist violence in Spain from the collapse of Franco's regime to date. A problem unfortunately still relevant, especially in Poland.

26 September 2014

T rip


W tym roku ruszamy w podróż nad wodę i wodą!! 
This year we are going on a journey by the water!


Rybaczymy : Maciej Głowiński : Poland : 2014 : 58 min

W osadzie rybackiej Piaski - rybactwo jest zawodem całej rodziny. Z ojca na syna przekazywana jest fascynacja morzem, rybami i hulankami. Przychodzi jednak czas kiedy syn chce się stać samodzielny i zadaje sobie pytanie "ryba czy my"?
In the fishing settlement Piaski, fishing is a family business. Passion for the sea, fish and revels is passed on from father to son. However, there comes a time when the son wants to become independent and asks himself "fish or us"?
Twenty Eight Feet: life on a little wooden boat : Kevin Fraser : USA : 2013 : 9 min

Krótki film dokumentalny o Davidzie Welsfordzie, który porzucił luksusy i ruszył w podróż oceanem na 50 letniej odrestaurowanej własnoręcznie lodzi.
Short documentary film about David Welsford, who has abandoned luxuries of the life on land and set sail on a self-renovated 50-year-old boat.

22 September 2014

COMPETIT on

W tym roku w konkursie znalazło się 14 filmów z 9 krajów.
Są wśród nich i krótkie fabuły i eksperymenty, dokumenty i animacje, czyli całe spektrum kina z którego wy wyłonicie najlepszy obraz!!

In this year's contest there are 14 films from 9 countries.
Among them there are short feature films and experiments as well as documentaries and animation, so the whole range of cinema from which you will choose a winner.

COMPETIT on

Lady and the tooth : ​Shaun Clark ​: ​UK ​: ​2012 : ​8 min.​

Witamy w świecie w którym największa wartością są zęby. Jak w takich warunkach żyjący w malej wiosce bohater obroni się przed poświęceniem go przez społeczność, jak znajdzie miłość ?
Welcome to the world where the highest value are teeth. How will a person living in a small village defend himself from being sacrificed by the society, how will he find love?
Shoulder-Width Apart​ : ​Brian Ratigan​ : ​USA​ : ​2013​ : ​3​ min.​

Spektralne norweskie krajobrazy przypominają nam że najłatwiej czasem znaleźć szczęście w samotności. Obraz z onirycznymi zdjęciami Colina Blantona i muzyką chicagowskiego artysty Ant'lrd.
Spectral norwegian landscapes remind us that sometimes it's easier to find happiness alone. A film with oneiric pictures by Colina Blanton and music by a Chciago based artist Ant'lrd.
My black hole : ​Jenny Thwing : ​USA : ​2013 : ​8 min.

​Posługując się technikami video, animacji, instalacji i fikcyjnej narracji artystka opowiada o historii, ideologii, kontekście społecznym i rodzinnym​ ale również i o własnych snach.
Using video, animation installation and narration techniques the artist tells about history, ideology, social and family context as well as her own dreams.
American capitalism a self portrait :​Thibault Le Texier : ​France : ​2013 : 10 min.​

​Zdobywca nagrody specjalnej na ostatnim DIY FILM FESCIE w swojej kolejnej pracy odsłania podwaliny systemu kapitalistycznego, jawiącego się jako podstawa ,,​dobrobytu, postępu i wolności". Fragmenty instruktażowych filmów pochodzą z archiwów amerykańskich.
The winner of the special award of previous DIYFILMFEST, in his next work, reveals the foundations of capitalism that appears as a basis for prosperity, progress and freedom. The fragments of instruction films come from American archives.
Darwins dead : ​Kevin Tobin : ​USA : ​2013​ : ​13 min.

Charles Lindbergh Darwin zmarł 19 kwietnia 1882 na zakrzep wieńcowy. Pozostawił po sobie spuściznę w postaci teorii ewolucji, naturalnej selekcji czy wspólnego pochodzenia. Ten film pozornie nie ma nic wspólnego z nim.
Charles Lindberg Darwin died on April 19, 1882 from coronary thrombosis. He left a heritage which is the theory of evolution, natural selection and common descent. This film seemingly has nothing to do with him.
Big Willow : ​Jared Katsiane : ​USA : ​2013 : ​11 min.

Mój brat przyjaźnił się z Willow już długi czas, jednak dziś został tak wystraszony, że raczej nie pojawi się więcej w okolicy.
My brother has been friends with Willow for a long time now, however today she got so scared that he won't come to the neighbourhood agian.
Bloody Ilusion : ​Sergio Bonacci Lapalma : ​Argentyna : ​2013 : ​22 min.​

​Pewnej nocy kobieta decyduje o swojej przyslosci. Ucieka wraz z dziećmy od męża alkoholika.​ Opowieść o podróży z prowincji do miasta gdzie fikcja miesza się z rzeczywistością.
One night a woman decided upon her future. She runs away with her children from an alcoholic husband. The film tells a story about a travel from the province to the city where fiction blends with reality.
Rusty scraps of metal : ​Saman Namnik : ​Iran : ​2013 : ​12 min.

Jestem kamieniem, zniscz mnie, rozkrusz, zlam, rzuć. Stałem sie mniejszy ale wciąż jestem kamieniem.
I am a stone, destroy me, crubmle me, break me, throw me. I became smaller but I am still a stone.
Sombrero : ​Christophe Beaucourt : ​France : ​2013 : ​18 min.

Pisarz szuka rozpaczliwie rozwiązania, aby skończyć nowy tekst i go sprzedać. Film autora sekcji eksperymentalnej ostatniego DIY FIL FESTu.
A writer is desperately looking for a solution to finish and sell his new text. A film by the author of the experimental section from the previous DIYFILMFEST.
Tree rings : ​Maria Björklund : ​Finland : ​7 min.

Ten eksperymentalny dokument w formie animacji prezentuje Katri Vala Park w Helsinkach, miejsce gdzie krzyżują się drogi ludzi, natury i stuki.
This experimental documentary in the form of animation presents Katri Cala Park in Helsinki - a place where the paths of people, nature and art cross.
Swampland : ​Kenneth Bauer : ​USA : ​2013 : ​29 min.

Film przedstawia historię Krokodyla, żyjącego w biedzie, przemierzającego pustkowia w poszukiwaniu paliwa. Niebawem znajdzie towarzyszkę podróży!
The film shows a story of Crocodile living in poverty who paces the desert in search for fuel. Soon he will find a companion!
Nie chodzi o ruchanie : ​Milu & Mo. : ​Queer Fest Pozen : ​2014 : ​4 min.

Krótki film zrealizowany podczas Queer Festu (organizowanego przez kolektyw Kłak na poznańskim skłocie Od:zysk), z udziałem osób uczestniczących w warsztacie nt. queerowego porno.
A short film made during Queer Fest (organised by Kłak collective in Poznań's squat Od:zys) starring people who participated in a workshop about queer porn.

Boonrerm : ​Sorayos Prapapan : ​Thailand : ​2013 : ​17 min.

Boonrerm to pokojówka, która codziennie otrzymuje dziwne zlecenia.
Boonrem is a maid who receives strange orders everyday.
Eden : ​Suyu Lee : South Korea : 2012 : 11 min.​

​Opowieść o starszej parze, której życie mija w pralni chemicznej/warsztacie krawieckim. Pod pozornym spokojem i rutyną kryje się jednak pewna dynamika.​
A story about an elderly couple whose life passes in a dry-cleaner's/sartorial workshop. Under seeming peace and routine there actually is a certain dynamics.02 September 2014

A.D.A Puławska 17-19 October!!

W tym roku tradycyjnie zmieniamy miejscówkę, choć tym razem mamy cichą nadzieję, że zadomowimy się na dłużej na Mokotowie.

ADA Puławska to stosunkowo nowe miejsce na kulturalnej mapie stolicy. Aktywny Dom Alternatywny mieści się przy ulicy Puławskiej 37 i pełni funkcję autonomicznego centrum społeczno-kulturalnego. Swoją działalność A.D.A. PUŁAWSKA opiera w całości na oddolnej aktywności społecznej. Przyjmując zasadę non-profit, przy Puławskiej 37 stworzona została przestrzeń wspierająca niekomercyjne działania społeczne i kulturalne, inicjowane przez niezależne jednostki, grupy i organizacje. Obecnie w A.D.A. PUŁAWSKA działają: świetlica, sala koncertowo-teatralna, sitodruk, ciemnia, galeria, biblioteka, ogródek miejski, freeshop (wymiennik) oraz pracownie i warsztaty. W planach sala kinowa i skatepark. Działa też od końca czerwca niezależne regularne kino z ambitnymi planami artystyczno-programowymi i infrastrukturalnymi.

Festiwal potrwa w tym roku 3 dni i pokaże niemal 800 min. kina plus wydarenia towaryszace! Startujemy 17 października i kończymy w niedzielę 19 października. Jak co roku wjazd na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny a ewentualne zyski czy to z puszek benefitowych czy serwowanego jedzenia przeznaczamy na działania na rzecz społeczności romskiej. Już przy okazji 4 edycji gościłyśmy i gościliśmy romski band, który na co dzień wypełnia warszawskie ulice dźwiękami. Będąc pełni podziwu dla wielowiekowej tradycji połączonej z wielowiekowym uciskiem i dyskryminacją włącznie z ostatnimi wydarzeniami w Poznaniu czy Gdańsku, chcielibyśmy i chcialybyśmy wesprzeć naszych przyjaciół również finansowo . Środki zostaną skierowane zapewne na doraźną pomoc prawną lub inną w przypadkach nielegalnych brutalnych ewikcji. Zeszłoroczny benefit wydatnie przysłużył się pomocy w powrocie do Polski naszego przyjacielaThis year, as usual, we changed the spot, though this time we quietly hope that we'll make Mokotów our home for longer.

A.D.A. PUŁAWSKA is a relatively young venue on the cultural map of the capital. Aktywny Dom Alternatywny (Active Alternative House) is located on 37 Puławska street and serves as an autonomic socio-cultural centre. The activity of A.D.A. PUŁAWSKA is entirely based on the rank-and-file social undertakings. According to the non-profit policy, the space on 37 Puławska street supports non-commercial social and cultural activity, initiated by independent units, groups and organisations. Currently, A.D.A. PUŁAWSKA contains: a common room, a concert hall, an auditorium, a screen printing room, a darkroom, a gallery, a library, an urban garden, a freeshop (exchange based), ateliers and workshops. There are plans to create a cinema and a skatepark. An independent cinema has been working regularly since the end of June and it has ambitious programme, as well as, artistic and infrastructural plans.

This year the Festival will last 3 days and will display almost 800 min. of cinema as well as related events. We're starting on October 17th and finishing on Sunday, October 19th. Like every year, admission is free and possible profit, either from charity boxes or served food, will be assigned to the activity for Romani community. During the 4th edition of the Festival we hosted a Romani band which fills Warsaw streets with sound everyday. Fully admiring the old tradition combined with many years of oppression and discrimination, including the latest events from Poznań or Gdańśk, we would like to support our friends financially. The wherewithal will be surely assigned to immediate legal aid or other, in case of illegal brutal eviction. Last year's benefit greatly helped our friend Avat come back to Poland. Solidarity is our weapon!

10 August 2014

-----Oh, Stop-----

-----Oh, Stop-----

Zakończyliśmy nabór filmów, wszystkie zgłoszenia po 1 sierpnia automatycznie przechodzą na kolejny rok! Nie możemy odnaleźć myśli po tak dużej liczbie zgłoszeń w tym roku!
Jednocześnie pozostajemy w tej samej formule programowej co w roku ubiegłym!
A więc będzie kontrkulturowo, aktywistycznie, podróżniczo ale przede wszystkim eksperymentalnie!!


We have completed the submition process and all applications after August 1st will automatically go to the next year! This year again you send us more & more of your works and now we are looking for our minds!
At the same time we stay in the same formula program as last year!
So we will continue with counterculture, activism, trips but mostly with the experiments23 July 2014

LAST WEEK

Hey it's a last week to submit movies for 6th DIY FILM FEST!! Till 31 July we wait for your films. Just write us email!

Festival will take place in Warsaw in October, we will confirm the dates and final selection till end of August.


---

To ostatni tydzień na zgłoszenie filmu do 6 DIY FILM FEST'u!! Czekamy na maile do 31 lipca!

Festiwal w tym roku odbędzie się w październiku. Dokładne daty i selekcję podamy do końca sierpnia.


Stay tuned


09 May 2014

CINEMA on ADA PULAWSKA !!

znacie już to miejsce ADA PUŁAWSKA?? 24 maja inaugurujemy imprezą benefitową powstanie w pełni niezależnego kina w Warszawie !! Impreza w klimacie soundtrackowym i garść filmów a w tym zwycięzca ubiegłorocznego DIY FILM FEST'u EKSMISJA Filipa Malinowskiego!! A od czerwca startujemy z cotygodniowymi pokazami w kawiarni, wśród filmów również te znane z poprzednich edycji festiwalu. Niebawem więcej informacji. stay tuned
Do you know already this place ADA PUŁAWSKA? On May 24th we will make a the benefit event to rise fully independent cinema in Warsaw! Party will be in the soundtrack atmosphere, full of films including the winner of last year's DIY FILM FEST: EKSMISJA by Filip Malinowski! From June we start with the weekly screenings also with ones known from previous editions of the festival. More informations soon. Stay tuned